Avís Legal

Drets de propietat intel·lectual i industrial

L’empresa ESCOLA ROCAPREVERA amb CIF G08489742, domicili a Call de la Torrentera 7,Torelló, (08570), Barcelona i correu electrònic esc-rocaprevera@xtec.cat és titular de tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la pàgina web amb URL www.rocaprevera.cat

Aquests drets protegeixen els elements gràfics i continguts de la web, exceptuant els que no són propietat de ESCOLA ROCAPREVERA,la qual , no es fa responsable en cap cas dels continguts, informacions o imatges que no depenguin de la pàgina web.

No s’autoritza en cap cas:

La reproducció del contingut del lloc web sense la deguda autorització per part de ESCOLA ROCAPREVERA.

L’extracció d’elements del lloc web causant perjudici a ESCOLA ROCAPREVERA conforme les disposicions vigents.

Les marques o signes distintius, logotips i en general símbols distintius de qualsevol naturalesa que apareguin en el lloc web de ESCOLA ROCAPREVERA estan protegits per la legislació vigent aplicable.

Contingut de la pàgina web

El contingut de la web www.rocaprevera.cat podrà ser modificat en qualsevol moment, sense la necessitat de comunicació prèvia per part de ESCOLA ROCAPREVERA.

ESCOLA ROCAPREVERA no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir pel fet d’utilitzar versions de navegadors no actualitzades, o de les conseqüències que es puguin derivar del mal funcionament del navegador, ja sigui per una configuració inadequada, presència de virus informàtics o qualsevol altra causa aliena a la nostra empresa.

La consulta dels preus dels productes i serveis es pot realitzar mitjançant correu electrònic esc-rocaprevera@xtec.cat

Dades de navegació i ús de Cookies.

El sistema de navegació i el software necessaris pel funcionament d’aquest lloc web recull, en el curs normal per al seu exercici, algunes dades personals la transmissió de les quals és implícita en l’ús dels protocols de comunicació d’Internet.

Es tracta d’informació que no és obtinguda per a ésser associada a interessats identificats, però que per la seva naturalesa podrien, mitjançant la seva elaboració o associació amb dades de tercers, permetre’n la identificació.

En aquesta categoria de dades hi ha l’adreça IP o nom de domini de l’ordinador utilitzat per l’Usuari per connectar-se al lloc web, l’adreça URL del recurs demanat, l’hora, el mètode utilitzat per a la consulta al servidor, la dimensió de l’arxiu obtingut en la resposta, el codi numèric que indica l’estat de la resposta al servidor (resultat exitós o fallit, etc) i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l’entorn informàtic de l’Usuari.

Aquestes dades s’utilitzen amb la exclusiva finalitat d’obtenir informació estadística anònima sobre l’ús del lloc web o per controlar-ne el concret funcionament tècnic i es cancel·len immediatament desprès de la seva elaboració, sens perjudici de les obligacions del servidor de conformitat amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

En cap cas s’utilitzen “Cookies” per a l’adquisició de dades personals identificatives de l’Usuari. En qualsevol cas, qualsevol possible utilització es reserva exclusivament per a facilitar l’accessibilitat del lloc web.

Informació general

L’accés a aquest web queda condicionat a la lectura i acceptació prèvies per part de qualsevol usuari dels termes, condicions, comunicacions, advertiments i la resta d’avisos legals que es relacionen en totes les clàusules.

L’accés i ús posterior d’aquest web per part de l’usuari implicarà la seva conformitat de forma expressa, plena i sense reserves, a la totalitat del seu contingut. L’accés a aquesta pàgina web té caràcter gratuït.

L’accés a aquest web té caràcter gratuït i la seva visualització no requereix cap subscripció o registre previ

Igualment, accepta de forma expressa i sense excepcions que l’accés i la utilització d’aquest lloc web, dels seus serveis i dels continguts d’aquests serveis està sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

Les connexions amb altres llocs web que poguessin haver-hi, així com l’ús que l’usuari en pugui fer estan subjectes a aquestes Condicions Generals d’ús, com també als eventuals condicionats específics que els llocs web esmentats requereixin. Qualsevol ús diferent de l’autoritzat està prohibit expressament.

ESCOLA ROCAPREVERA podrà modificar de forma unilateral, i en qualsevol moment que consideri oportú, la configuració de la web, les condicions del servei i el seu contingut, així com eliminar-los, limitar- los o suspendre’ls de manera temporal o definitiva, a més d’impedir-hi l’accés procurant informar l’usuari del canvi, sempre que les circumstàncies li ho permeten, a través de la publicació en la pròpia pàgina web.

Si l’usuari no estigués d’acord amb el contingut d’aquestes Condicions Generals de navegació haurà d’abandonar el web, sense poder-hi accedir ni disposar dels serveis que s’hi ofereixen.

Identitat del titular de la web

ESCOLA ROCAPREVERA
Call de la Torrentera, 7
08570 – Torelló
Barcelona
CIF.- G08489742
esc-rocaprevera@xtec.cat

Drets i obligacions del prestador dels serveis

1.- Com a proveïdora del servei, ESCOLA ROCAPREVERA es troba obligada a prestar els serveis oferts per aquesta web, a garantir eficaçment el secret de les comunicacions que hi pugui  haver amb l’usuari i a respondre a les reclamacions que eventualment es puguin plantejar.

2.- En cas d’efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis o del productes oferts, ESCOLA ROCAPREVERA té el dret de suspendre temporalment i sense necessitat de avís previ l’accessibilitat a aquesta web, i també a reservar-se el dret de prestació o cancel·lació dels serveis; tot i així, procurarà informar als usuaris sempre que les circumstàncies li ho permeten, per mitjà de la pròpia web.

3.- L’ús que els usuaris puguin fer dels serveis i/o les dades i/o la informació que se’ls pugui subministrar a través d’aquest web serà per compte i risc de l’usuari.

ESCOLA ROCAPREVERA no garanteix, directament o indirecta, la informació o els serveis oferts, excepte aquelles garanties que en virtut de les lleis aplicables hagin de ser atorgades o que queden explícitament descrites en un acord entre aquesta ESCOLA ROCAPREVERA i l’usuari.

ESCOLA ROCAPREVERA no garanteix el contingut subministrat, si és procedent, per terceres persones, ni garanteix la veracitat, fiabilitat, precisió, oportunitat o conveniència de la informació subministrada per al destí que en facin els usuaris o qualsevol altra persona.

4.- Els drets de propietat intel·lectual sobre aquest web són titularitat de ESCOLA ROCAPREVERA L’exercici exclusiu dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació pertanyen a la companyia esmentada, sense perjudici de l’exercici per part de tercers del dret a cita.

Drets i obligacions de l’usuari

1.- En tot moment, l’usuari ha de fer un ús lícit dels serveis d’aquesta web d’acord amb la legalitat vigent, i respectar els drets de propietat intel·lectual de ESCOLA ROCAPREVERA o de tercers.

En aquest sentit, l’usuari garanteix que les activitats que desenvolupi a través d’aquesta web s’adequaran a la llei, la moral, l’ordre públic i els bons costums i en cap cas resultaran ofensives per al bon nom i la imatge comercial de ESCOLA ROCAPREVERA, per a altres usuaris de la web o per terceres persones.

2.- L’usuari no farà, a través dels serveis que ESCOLA ROCAPREVERA posa a la seva disposició, cap acció que pugui causar algun dany o alteracions dels continguts, ni obstaculitzarà el bon funcionament de la web, de manera que tampoc causarà problemes tècnics de cap índole, ni transferirà elements susceptibles de portar virus informàtics o de danyar, interferir o interceptar totalment o parcial aquesta web, ni tampoc intervindrà o alterarà el correu electrònic d’altres usuaris.

3.- La responsabilitat de l’usuari sobre la veracitat de les dades introduïdes, en el cas que ho fes per qualsevol circumstància, és exclusiva, per la qual cosa en cas d’haver facilitat dades falses o inexactes, ESCOLA ROCAPREVERA es reserva el dret a prohibir- li l’accés a aquesta web.

Exclusió de garanties i de responsabilitat pel funcionament de la pàgina web i dels seus serveis

1.- ESCOLA ROCAPREVERA no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament d’aquesta pàgina web i dels seus serveis.

D’aquesta forma, s’exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de la pàgina web i dels seus serveis i la utilitat que els usuaris haguessin atribuït a aquesta web.

En qualsevol cas, ESCOLA ROCAPREVERA farà els esforços necessaris per mantenir la disponibilitat continuada de la web.

2.- ESCOLA ROCAPREVERA utilitza i posa a disposició de tots els usuaris de la pàgina web, els sistemes de privacitat de dades de caràcter personal que n’impedeixin l’accés per part de terceres persones. ESCOLA ROCAPREVERA ha implementat totes les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries que garanteixin la integritat, la confidencialitat i la disponibilitat de les dades personals facilitades per l’usuari.

En aquest sentit, ESCOLA ROCAPREVERA s’eximeix de tota responsabilitat pels danys i perjudicis ocasionats en cas que es produeixi qualsevol incidència per causes alienes.

3.- Encara que ESCOLA ROCAPREVERA ha implantat totes les mesures adequades per a garantir la seguretat en aquesta matèria, no controla ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en els continguts d’aquest lloc web que puguin produir alteracions al sistema informàtic (equip i aplicacions) de l’usuari o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.

ESCOLA ROCAPREVERA s’eximeix de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin ser deguts a la presència de virus en els continguts que puguin produir alteracions al sistema informàtic, documents electrònics, fitxers etc.

4.- ESCOLA ROCAPREVERA no té l’obligació i no controla la utilització que els usuaris fan d’aquest lloc web, dels serveis i dels seus continguts. En particular, aquesta societat no garanteix que els usuaris utilitzin el lloc web, els seus serveis i els seus continguts d’acord amb aquestes Condicions Generals i, si és procedent, les Condicions Particulars que resulten d’aplicació, ni que ho facin de forma diligent i prudent.

Aquesta societat tampoc té l’obligació de verificar, i no ho fa, la identitat dels usuaris ni la veracitat, la vigència, l’aplicació exhaustiva i/o l’autenticitat de les dades que aquests usuaris proporcionen sobre ells mateixos a uns altres.

5.- L’usuari accepta que el portal ha estat creat i desenvolupat de bona fe per ESCOLA ROCAPREVERA, amb informació procedent de fonts internes i externes qui l’ofereix en el seu estat actual als usuaris, per bé que pot contenir imprecisions o errates. Per això, l’usuari exonera ESCOLA ROCAPREVERA de qualsevol responsabilitat en relació amb la fiabilitat, utilitat o falsa expectativa que el portal li pogués produir durant la navegació per aquesta web.

Propietat intel·lectual

Tots els drets sobre el contingut d’aquesta web pertanyen a ESCOLA ROCAPREVERA excepte aquells d’empreses amb qui hagi signat el contracte corresponent per al manteniment i la provisió de continguts i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial.

Els signes distintius o logotips de ESCOLA ROCAPREVERA, el disseny, els mapes, les imatges, les marques, els gràfics, els marcs, els rètols, els programes i els seus diversos codis, font i objecte, etc. d’aquesta web són titularitat de ESCOLA ROCAPREVERA, que en posseeix legítimament i en exclusiva els drets d’explotació.

L’usuari que accedeixi a aquesta web no podrà copiar, modificar, reproduir, distribuir, publicar, transmetre, cedir, vendre els elements esmentats o crear nous productes o serveis derivats de la informació obtinguda sense citar-ne expressament la procedència.

Únicament queda autoritzada la visualització i descàrrega per a l’ús personal i no comercial de l’usuari, sense que es pugui fer extensiu a terceres persones o entitats.

En el cas dels gràfics o dissenys que apareguin en aquesta web, la titularitat dels quals siguin empreses col·laboradores de ESCOLA ROCAPREVERA, els seran aplicables, igualment, aquestes condicions excepte un pacte en contrari.

Queda totalment prohibida l’alteració ni la modificació del contingut o l’estructura d’aquesta web per part de l’usuari.

ESCOLA ROCAPREVERA vetllarà perquè els continguts d’aquesta web no tinguin caràcter pornogràfic, xenòfob, discriminatori, racista, difamatori o que fomentin la violència. Així mateix, procurarà evitar qualsevol circumstància que pugui ser perjudicial per als usuaris.

Protecció de dades de caràcter personal

Mitjançant la present Política de Privadesa, ASSOCIACIO ESCOLA ROCAPREVERA pretén mostrar el seu compromís respecte al compliment de les normatives i legislacions que es deriva del tractament de la informació necessària per a la prestació dels seus serveis, i de l’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. En particular, ASSOCIACIO ESCOLA ROCAPREVERA manifesta el seu compromís respecte al compliment de les normatives orientades a la protecció de dades de caràcter personal. En aquest sentit, es consideren com a marc de referència, principalment:

 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD)
 • Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI)
 • Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals

 

Política de Privadesa

ESCOLA ROCAPREVERA informa seguidament de la seva política de privadesa aplicada a les dades personals. D’aquesta manera, totes les dades personals que tingui la nostra empresa sota la seva responsabilitat seran tractats d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades.

L’ús de la pàgina web www.rocaprevera.cat no implica que l’usuari hagi de subministrar informació alguna respecte a la seva identitat, no podent ser associada a un usuari concret per l’empresa. En el supòsit que se subministri dades de caràcter personal, aquestes dades seran recollides i utilitzats conforme a les limitacions i els drets recollits en la normativa aplicable a la protecció de dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: ASSOCIACIO ESCOLA ROCAPREVERA
CIF: G08489742
Adreça social: Call de la Torrentera 7
Correu electrònic: esc-rocaprevera@xtec.cat

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

ASSOCIACIO ESCOLA ROCAPREVERA utilitza les seves dades personals únicament per donar resposta a les sol·licituds d’informació sol·licitades a través de la pàgina web, així com mantenir-li informat sobre productes i serveis que puguin ser del seu interès.

Com protegim la informació i les dades de caràcter personal?

ASSOCIACIO ESCOLA ROCAPREVERA disposem d’un elevat compromís amb la seguretat de la informació que manegem, i amb el compliment dels requisits legals que ens són aplicable. En aquest sentit, per assegurar la confidencialitat, disponibilitat i integritat tant de la informació que manegem (i, en particular, de les dades de caràcter personal), com dels sistemes, xarxes, aplicacions i bases de dades utilitzats per al seu tractament, a ASSOCIACIO ESCOLA ROCAPREVERA:

 • Desenvolupem de manera periòdica avaluacions dels riscos associats a la seguretat de la informació i a la protecció de les dades de caràcter personal, analitzant la nostra situació enfront del risc i definint plans d’acció en conseqüència.
 • S’ha definit una Política de Seguretat de la Informació i Protecció de Dades d’obligat compliment per part de les diferents parts que intervenen en el tractament de la informació.
 • S’han desenvolupat Procediments de Control d’Accessos, Seguretat dels sistemes i les comunicacions, Gestió d’Incidències i Violacions de Seguretat, i de Respatller de la informació.
 • S’han desenvolupat accions de sensibilització i formació necessàries per assegurar el compliment d’aquestes polítiques i procediments.

Quin és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment que vostè ens atorgarà en completar el formulari per a la sol·licitud d’informació, per a l’adquisició de productes o inscripció en alguna activitat i/o esdeveniment.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades personals únicament podran ser cedides prèvia autorització de l’interessat.

Relació de destinataris de cessió de dades:

Per quant temps conservarem les seves dades?

Únicament conservem la informació i les dades de caràcter personal durant el temps necessari per complir amb la finalitat amb la qual es van obtenir les dades, així com per atendre les possibles reclamacions o responsabilitats que sorgeixin com a conseqüència del tractament de les dades. Amb caràcter general, una vegada finalitzada la prestació del servei, es procedeix al bloqueig de les dades no realitzant sobre els mateixos cap tractament més enllà de mantenir-los a la disposició de les Administracions Públiques, Jutges i Tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d’aquestes, transcorregut el qual haurà de procedir-se a la cancel·lació. D’altra banda, per determinar els períodes de retenció de dades, ASSOCIACIO ESCOLA ROCAPREVERA contempla les lleis locals, les obligacions contractuals i les expectatives i requisits dels nostres clients. Quan ja no necessitem informació personal, l’eliminem o destruïm de forma segura.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits. Pot exercitar aquest dret de supressió / cancel·lació mitjançant correu electrònic amb fotocòpia del seu DNI a esc-rocaprevera@xtec.cat

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Recordi que pot presentar reclamació davant l’autoritat de control. Els models, formularis i més informació sobre els seus drets els podrà trobar a la Pàgina oficial de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades

Exercici de drets dels interessats

ASSOCIACIO ESCOLA ROCAPREVERA ha habilitat els mitjans necessaris per complir amb el dret d’informació i amb l’obtenció del consentiment en els casos que sigui necessari per assegurar la licitud dels tractaments de les dades de caràcter personal. Al moment de l’obtenció o recollida de la informació, ASSOCIACIO ESCOLA ROCAPREVERA es compromet a informar als afectats, sobre la identitat del responsable, la finalitat, les possibles comunicacions o transferències, i la possibilitat d’exercir els drets recollits en la normativa.

ASSOCIACIO ESCOLA ROCAPREVERA reconeix i garanteix la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació del tractament i portabilitat, recollits per la normativa de protecció de dades. Vostè com a interessat o afectat pot:

1.- DRET D’ACCÉS: Obtenir confirmació de si s’estan tractant les seves dades i en cas afirmatiu, tindrà dret a accedir a la següent informació referent al tractament de les seves dades:

 • les finalitats del tractament;
 • les categories de dades personals que es tracti;
 • els destinataris o les categories de destinataris als quals es podran comunicar les dades personals;
 • el termini previst de conservació de les dades personals
 • l’existència del dret a sol·licitar la rectificació, supressió, oposició de dades, o la limitació del tractament
 • el dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control;
 • quan les dades personals no s’hagin obtingut de l’interessat, qualsevol informació disponible sobre el seu origen
 • l’existència de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils i informació significativa sobre la lògic aplicada, així com la importància i les conseqüències previstes d’aquest tractament per a l’interessat.
 • Quan es transfereixin dades personals a un tercer país o a una organització internacional, l’interessat tindrà dret a ser informat de les garanties adequades en virtut de l’article 46 relatives a la transferència.

2.- DRET DE SUPRESSIÓ: Obtenir la supressió de les seves dades quan ocorri alguna de les circumstàncies següents (sempre que les dades no s’ajustin a algun dels requisits contemplats en la normativa: que siguin dades d’interès general, necessaris per al compliment d’una obligació legal, o per exercir el dret de llibertat d’expressió,…):

 • Les dades personals ja no siguin necessaris per a la finalitat amb la qual van ser recaptats
 • L’interessat retiri el consentiment donat per al tractament de les dades;
 • L’interessat s’oposi al tractament i no prevalguin altres motius legítims per al tractament
 • Les dades personals hagin estat tractats il·lícitament;
 • Les dades personals hagin de suprimir-se per al compliment d’una obligació legal que es pugui establir;

3.- DRET DE RECTIFICACIÓ: Modificar les dades inexactes, errònies o incomplertes.

4.- DRET DE PORTABILITAT: Rebre de ASSOCIACIO ESCOLA ROCAPREVERA les dades personals que li incumbeixin i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament quan:

 • la licitud del tractament estigui basada en el consentiment de l’interessat o en el compliment d’un contracte
 • el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

5.- DRET D’OPOSICIÓ: Oposar-se al fet que dades personals que li concerneixin siguin objecte d’un tractament basat en el compliment de finalitats d’interès públic, o d’interès legítim per al responsable

6.- DRET DE LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT: Obtenir del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions següents:

 • l’interessat impugni l’exactitud de les dades personals, durant un termini que permeti al responsable verificar l’exactitud dels mateixos;
 • el tractament sigui il·lícit i l’interessat s’oposi a la supressió de les dades personals i sol·liciti en el seu lloc la limitació del seu ús;
 • el responsable ja no necessiti les dades personals per a les finalitats del tractament, però l’interessat els necessiti per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions;
 • l’interessat s’hagi oposat al tractament en virtut del dret d’oposició

Per a l’exercici d’aquests drets, ASSOCIACIO ESCOLA ROCAPREVERA ha habilitat l’adreça de correu electrònic: esc-rocaprevera@xtec.cat, a través de la qual vostè podrà contactar amb l’organització per sol·licitar l’exercici dels drets que la normativa reconeix. De la mateixa manera, aquests podran ser exercits a través de l’adreça de correu postal indicada al primer apartat.

Per a un adequat exercici d’aquests drets, li instem al fet que utilitzi com a referència les plantilles i models per a l’exercici dels drets que es poden localitzar a la pàgina web de l’Agència de Protecció de Dades (www.agpd.es).

A més, li informem de la possibilitat que en cas de considerar que els seus drets han estat vulnerats, o que no s’ha actuat adequadament respecte a les sol·licituds de drets que hagi pogut realitzar, pot presentar la corresponent reclamació davant l’Agència de Protecció de Dades, podent dirigir-se a la mateixa a través de la seu electrònica accessible des de la seva pàgina web (www.agpd.es).

Secret i seguretat de les dades

El lloc web es compromet en la utilització de les dades incloses en el fitxer, a respectar la seva confidencialitat i a utilitzar-los d’acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb l’establert en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

De qualsevol forma, vostè garanteix que les dades personals facilitades a través dels formularis són veraços, quedant obligat a comunicar qualsevol modificació dels mateixos. Igualment, garanteix que tota la informació facilitada correspon amb la seva situació real, que està actualitzada i és exacta.

A més ha de mantenir a tot moment les seves dades actualitzades, sent l’únic responsable vostè de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades i dels perjudicis que pugui causar per això a Selena Iberia com a titular del Lloc web, o a tercers amb motiu de la utilització de dita.

Com obtenim les dades personals?

Les dades personals que tractem han estat proporcionats directament per l’interessat a través dels diferents formularis dels quals disposa la pàgina web.

 

Cookies

ESCOLA ROCAPREVERA informa sobre l’ús de les cookies a la seva pàgina web:

Què són les cookies?

Les cookies són arxius que es poden descarregar en el seu equip a través de les pàgines web. Són eines que tenen un paper essencial per a la prestació de nombrosos serveis de la societat de la informació. Entre uns altres, permeten a una pàgina web emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació obtinguda, es poden utilitzar per reconèixer a l’usuari i millorar el servei ofert.

La primera vegada que l’usuari accedeixi a aquesta pàgina web, el servidor de ESCOLA ROCAPREVERA enviarà al seu ordinador un fitxer anomenat “cookie” o “galeta”. Una galeta és un petit arxiu de text que el navegador recull i emmagatzema mentre l’usuari navega pel web. D’aquesta forma, pot conèixer determinada informació sobre la navegació de l’usuari per la seva pàgina, i això li permet adaptar-la a les preferències de l’usuari en les seves visites següents.

En el cas que l’usuari no desitgi rebre galetes durant la navegació, haurà de desactivar l’opció corresponent del seu navegador, de tal forma que n’impedeixi la instal·lació al seu ordinador.

Acceptació de la política de cookies

ASSOCIACIO ESCOLA ROCAPREVERA mostra informació sobre la seva Política de cookies en la part inferior de qualsevol pàgina del portal amb cada inici de sessió amb l’objecte que vostè sigui conscient.

Davant aquesta informació és possible dur a terme les següents accions:

 • Acceptar cookies. No es tornarà a visualitzar aquest avís en accedir a qualsevol pàgina del portal durant la present sessió.
 • Modificar la configuració. Podrà obtenir més informació sobre què són les cookies, conèixer la Política de cookies de i modificar la configuració del seu navegador per restringir o bloquejar les cookies en qualsevol moment. En el cas de restringir o bloquejar les cookies pot veure reduïdes les funcionalitats de la web.
 • Seguir navegant o moure’s per la barra de desplaçament: en aquest cas considerem que accepta el seu ús.

Com modificar la configuració de les cookies

Vostè pot restringir, bloquejar o esborrar les cookies qualsevol lloc web, utilitzant el seu navegador. En cada navegador l’operativa és diferent, la funció de ‘Ajuda” li mostrarà com fer-ho.

Vincles o enllaços

Cap tercer usuari podrà establir una relació de “framing” entre les seves pàgines web i aquesta pàgina web.

En el cas que aquesta pàgina web pogués contenir vincles o enllaços amb altres portals o llocs web no gestionats per ESCOLA ROCAPREVERA, aquesta societat manifesta que no exerceix cap control sobre aquests portals o llocs web, ni és responsable del seu contingut. Els enllaços que aquesta web pugui contenir s’oferiran, únicament, a manera de referències informatives, sense cap tipus de valoració sobre els continguts, propietaris, serveis o productes oferts des d’aquests enllaços.

En tot cas, ESCOLA ROCAPREVERA s’exonera de tota responsabilitat en relació amb els serveis prestats per aquests tercers enfront de qualsevol reclamació de qualsevol naturalesa i de demandes que es poguessin interposar en relació amb aquests serveis.

Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula d’aquestes Condicions Generals de navegació i ús de la web fos declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç, afectarà tan sols la disposició o la part referida que resulti nul·la o ineficaç, de manera que en tota la resta subsistiran les altres condicions generals, i la disposició o la part d’aquesta que resulti afectada es considerarà no posada, llevat que, per resultar essencial a les condicions generals, hagués d’afectar-les de forma integral.

Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes Condicions Generals d’ús i navegació, igual com qualsevol relació entre l’usuari i ESCOLA ROCAPREVERA, es regiran per la legislació espanyola.

Per a qualsevol litigi derivat de l’existència o el contingut d’aquestes Condicions Generals o de les relacions entre l’usuari i ESCOLA ROCAPREVERA les dues parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten a la jurisdicció i la competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de Vic.