Concreció i desenvolupament del projecte pedagògic: què i com ho fem?

Dins d’aquest apartat es descriuen:

  • La Concreció Curricular
  • Els Criteris Metodològics
  • El Projecte Lingüístic
  • El Pla TAC