Els Objectius de Centre

Tal i com planteja el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, l’objectiu prioritari és desenvolupar un sistema educatiu cada vegada més competencial, amb una capacitat d’adaptació als canvis constants.  L’alumnat ha de ser protagonista actiu del seu procés d’aprenentatge i persona crítica en una societat democràtica. 

Per tal d’aconseguir aquest objectiu cal establir línies de treball i a l’hora concretar-les. Per això, com a escola ens proposem:

 1. Comprometre el professorat  en el projecte educatiu del centre, per tal que exerceixi un lideratge competent i orientat a la qualitat i a la millora de tots els alumnes. 
 2. Assegurar la inclusió de tot l’alumnat i combatre la segregació amb l’objectiu de garantir el dret a l’educació en igualtat d’oportunitats.
 3. Implicar activament  les famílies en l’educació dels seus fills i filles
 4. Consolidar el model lingüístic, potenciant la llengua catalana com a vehicular dins un projecte plurilingüe i intercultural. 
 5. Innovar en el procés d’ensenyament i aprenentatge, amb base científica, i impulsar una avaluació formativa i formadora, com a motor de millora i de transformació educativa. 
 6. Obtenir una millora en els aprenentatges i en els resultats acadèmics dels alumnes tenint en compte els següents indicadors: competències bàsiques, proves Cangur, exàmens de Cambridge…

Tot això des de la perspectiva de:

 • Proporcionar recursos a l’alumnat per aprendre a treballar de forma autònoma, competencial i analítica per tal de desenvolupar les seves potencialitats i adaptar-se a les situacions que se li presentin.
 • Formar persones crítiques i compromeses amb el seu entorn, amb recursos per esdevenir membres actius del canvi.
 • L’educació intercultural, per formar ciutadans i ciutadanes responsables per desenvolupar-se en una societat plural i democràtica i amb igualtat d’oportunitats.
 • La coeducació. Revisar l’enfocament dels continguts, els mètodes d’ensenyament i també els aspectes organitzatius per tal de dissenyar intervencions socioeducatives que sensibilitzin tota la comunitat educativa. Prendre consciència dels elements que generen desigualtats per raó de gènere, sexe o orientació afectivosexual i, per tant, esdevinguin agents de transformació.
 • Dotar l’alumnat d’eines preventives i de gestió davant el conflicte, és a dir, proporcionar-los habilitats i estratègies que els permetin evitar, si és possible, l’aparició de conductes o situacions nocives.
 • Fomentar una bona convivència, potenciant el respecte cap a un mateix, cap als altres i cap al medi on vivim.
 • L’educació inclusiva, oferint a tots els infants i joves altes expectatives d’èxit educatiu, independentment de les seves característiques, necessitats o discapacitats, i l’oportunitat de créixer i aprendre conjuntament compartint experiències i situacions d’aprenentatge.