L’Ideari d’escola

L’Escola Rocaprevera es defineix com:

Compromesa amb l’entorn. L’Escola interactua amb el seu entorn més immediat, tant a nivell social, polític, històric, cultural, econòmic, natural, etc. 

Coeducativa. L’alumnat conviu indiscriminadament com a companys i companyes des de la seva infantesa i amb una total igualtat de drets i obligacions. L’escola garanteix una educació no sexista en tots els àmbits educatius.

Inclusiva. L’Escola s’adapta a la diversitat de l’alumnat que té escolaritzat. Això implica garantir la presència, la participació i el progrés de cada un dels seus alumnes. 

Pluralista. L’Escola s’identifica amb les diferents ideologies, cultures i aspectes socials.

Laica. L’Escola, i per tant tota la comunitat educativa, ha d’assolir una actitud permanent de respecte envers la llibertat ideològica i religiosa i al mateix temps es manifesta laica sense identificar-se amb cap confessió religiosa. Per tant,  fomentarà constantment el diàleg, la discussió i el respecte mutu i defugirà de tot tipus de pedagogia dogmàtica i d’adoctrinament dins l’àmbit escolar.

Catalana. El català com a llengua pròpia de Catalunya, s’utilitza com a llengua vehicular i d’aprenentatge en totes les activitats internes i externes de la comunitat educativa. Així mateix, en la vida administrativa del centre: claustres, reunions, informes, comunicacions, entrevistes amb els pares, etc. Celebrem les festes populars i tradicionals catalanes i realitzem sortides per tal de conèixer i arrelar-nos al medi geogràfic, històric, cultural… En el projecte lingüístic de centre s’especifica el tractament de les diferents llengües que intervenen en el procés educatiu dels alumnes.

Creativa. L’Escola es mostra creativa per poder analitzar, gestionar i actuar amb imaginació, pensament divergent i innovació davant les situacions que se li plantegen.

Amb valors. L’Escola té com a objectiu prioritari treballar l’educació en valors personals, socials i democràtics, educant a l’alumne en la llibertat, la responsabilitat, la solidaritat i en el respecte. 

Compromís. L’Escola, entesa com a comunitat educativa, està compromesa amb l’entorn i societat que l’envolta, amb el propi Projecte Educatiu i se’n responsabilitza. 

Esperit crític. L’Escola fomenta aquest valor per tenir una visió objectiva de la realitat i poder-hi incidir construint-la i transformant-la amb criteri propi. 

Respecte. L’Escola fomenta el respecte envers l’entorn i les persones en tota la seva diversitat.

Il·lusió per aprendre. L’Escola potencia l’entusiasme de tota la comunitat educativa per afavorir un aprenentatge des de la motivació i la implicació de l’alumnat com a centre d’interès, i també la implicació de les famílies.