El Marc Jurídic

L’Escola Rocaprevera és un centre educatiu concertat pel Departament d’Ensenyament, d’una sola línia, amb una oferta escolar de P2 a 4t d’ESO. 

El centre es regeix pels seus Estatuts basats en:

  • Article 22 de la Constitució Espanyola
  • Article 9-24 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya
  • Llei d’Associacions del 7/1997 de 18 de juny
  • R. D. 3526/81-29 de desembre
  • D. Presidència de la Generalitat 159/84 – 19 de juny

La titularitat de l’escola és singular ja que recau en l’AMPA, que és el màxim òrgan representatiu. Això comporta que totes les mares i tots els pares de l’Escola en són propietaris i com a tals, tenen veu i vot en assemblea per prendre decisions sobre la gestió del centre. Per aquest motiu, l’AMPA i l’Equip Directiu treballen de manera coordinada per desenvolupar el projecte d’Escola. 

És una escola d’iniciativa lliure, d’acord amb el dret reconegut en l’article 27.6 de la Constitució Espanyola i explicitat en l’article 21 de la Llei Orgànica 8/1985 de 3 de juny, reguladora del Dret a l’Educació (LODE).

El Centre està degudament autoritza, DOGC núm. 2557 de 1998 (última autorització), per impartir els nivells educatius: EDUCACIÓ INFANTIL, EDUCACIÓ PRIMÀRIA i EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA, té el número de Codi 08030534 en el Registre del Departament d’Ensenyament de la Generalitat, i gaudeix de la personalitat jurídica que li atorguen les lleis. Amb data 05/08/1986, el centre ha accedit al règim de concerts per a les etapes d’Educació Primària i Secundària establert per la Llei Orgànica 8/1985, i d’acord amb el DECRET 86/1986 de 20 de març DOGC 2-4-86 i el DECRET 2366 DOCG 04/04/97, i el curs 2006 – 2007 ha accedit al concert el 2n cicle d’Educació Infantil.