Projecte Educatiu de Centre (PEC):

El projecte educatiu de centre (PEC) és un document que inclou els trets d’identitat del centre, els principis pedagògics, els principis organitzatius i el projecte lingüístic.

Projecte Educatiu de l’Escola Rocaprevera

Projecte de Convivència

El marc normatiu que regula el Projecte de Convivència és la Resolució EDU/1753/2020, de 16 de juliol, per la qual es modifica la Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s’estableix l’elaboració i la implementació del Projecte de Convivència en els centres educatius dins del marc del Projecte Educatiu de Centre.

Aquesta Resolució incorpora, entre altres modificacions, l’ampliació del termini màxim per a l’elaboració i implementació del Projecte de Convivència en els centres educatius fins al 30 de juny de 2021.

El Projecte de convivència ha de reflectir les accions que el centre educatiu desenvolupa per capacitar tot l’alumnat i la resta de la comunitat escolar per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes.

Projecte de Convivència de l’Escola Rocaprevera

Pla d’Obertura COVID 2021-22

Document bàsic d’organització del centre en el marc de la pandèmia de la COVID19, pel curs 2021-22

Pla d’Obertura COVID curs 2021-2022 de l’Escola Rocaprevera

Annex Pla d’Obertura:

Gestió de Casos Covid als Centres Educatius. Curs 2021-22 (versió 11 de gener de 2022)

Orientacions sobre la ventilació en els centres educatius en el marc de la Covid