Singularitat de l’escola

    Com que és una escola d’iniciativa lliure hi ha d’haver un titular. En el nostre cas la titularitat és molt singular perquè sempre ha estat dels pares que tenen matriculats els seus fills al Centre i que formen una associació: l’Associació de pares i mares de l’Escola Rocaprevera.

    Aquesta Associació té un òrgan màxim de decisió que és l’Assemblea General on es prenen les decisions més importants ja que s’hi aproven els informes econòmic i pedagògic anuals . Això fa que la relació pares-professors sigui de molta cooperació perquè ens mou un mateix objectiu : l’educació dels nostres fills i el bon funcionament de l’Escola

    Per tant, els membres de l’AMPA representem legalment aquesta titularitat.

    A més de representar legalment al Centre, vetllem per l’aplicació dels acords i les decisions que s’han pres a l’Assemblea de Pares que és el màxim òrgan de govern del Centre. Aquestes decisions poden tenir caràcter de gestió i organització del Centre, i de compliment de l’Ideari, la línia pedagògica i el règim intern. Afavorir la participació de la comunitat educativa, i sobretot el sector pares, en la marxa general del Centre és per nosaltres un objectiu primordial ja que aquest implicació caracteritza la nostra AMPA com a titular del Centre.

    Comparteix