Què és?

El Diploma Dual és el programa oficial de convalidació internacional que permet a l’alumnat obtenir dues titulacions simultànies: el títol de Batxillerat i l’American High School Diploma. Quan acaben els estudis, els estudiants del Diploma Dual assoleixen exactament la mateixa titulació que els estudiants dels Estats Units en acabar la High School.

Aquest programa es pot oferir gràcies al conveni signat de l’Escola Rocaprevera amb la xarxa de centres educatius concertats americans d’Academica, que a més, permet oferir uns preus més econòmics per a les famílies de l’escola.

Com es treballa?

El programa es desenvolupa totalment en llengua anglesa, però va molt més enllà de l’aprenentatge de l’idioma. Els alumnes pensen i treballen en anglès i es poden comunicar diàriament amb professors nadius, participen en Live Sessions amb altres companys i, en definitiva, es defensen autònomament en anglès, la qual cosa augmenta la seva confiança i destresa.

Aquest programa té 3 objectius principals:

– Immersió Lingüística, ja que totes les assignatures i les relacions amb els professors s’estableixen en anglès des del primer moment, adquirint un nivell bilingüe avançat.

– Immersió tecnològica, a través del domini del maneig de les tecnologies més avançades d’aprenentatge digital.

– Immersió personal, ja que l’alumne adquireix responsabilitat i maduresa a l’hora de treballar, un alt nivell d’autonomia, aprenentatge de la gestió del temps, capacitat d’adaptació i flexibilitat per treballar en entorns diferents i multiculturals.

Quines matèries s’hi cursen?

El Diploma Dual és possible perquè el sistema educatiu nord-americà avalua l’alumnat per coneixements i capacitats. Sota aquest concepte, per obtenir l’American High School Diploma, l’alumnat del Diploma Dual no ha d’estudiar una mateixa assignatura (matemàtiques, física, literatura…) dues vegades, en anglès i català, sinó tan sols les matèries específiques dels Estats Units mentre que la resta se li convaliden.

En el cas dels alumnes de l’Escola Rocaprevera, com que no cursaran el batxillerat al centre, les assignatures que quedin per cursar del High School Diploma es faran sota el paraigües de la nostra escola, és a dir que seran alumnes del diploma americà com a Escola Rocaprevera, així que no hi ha cap problema en acabar aquests estudis més enllà de l’ESO.

Les matèries que es cursen online són  6 matèries, i d’aquestes 6, 4 són obligatòries i 2 són optatives i es poden fer en 4 anys o menys, si es desitja.

Trobareu un vídeo explicatiu en el següent enllaç.