EDUCAR ÉS ACOMPANYAR

Per tal d’aconseguir èxit educatiu és important que l’escola ofereixi suport personalitzat a l’alumnat. Un acompanyament basat en el suport emocional, l’escolta, la transmissió de confiança i educant des del respecte. Acompanyar en el coneixement però també en la construcció vital com a persona.

Aquest acompanyament educatiu s’ha de produir principalment en el si de la família però també ha de ser un element cabdal a l’escola, en aquest sentit s’orienta, es tutoritza, es mostren referents, es senyalen opcions possibles i es genera autoconfiança cap a cadascun dels /les alumnes i cada grup d’alumnes, no només des de la individualitat sinó com a membre de tota la comunitat escolar i com a persona que forma part d’una societat.

L’acompanyament és a la nostra escola un element transversal en tot el currículum i alhora dona sentit en la tasca com a docent, tutor/a i en la mateixa direcció del centre.

Tothom necessita ser acompanyat amb més o menys intensitat en el seu procés educatiu per poder afrontar els diferents reptes que la vida li anirà presentant i poder reforçar l’autoestima.
A l’escola Rocaprevera aquest acompanyament esdevé una prioritat i ho treballem des de diferents vessants:

-Educació en valors
-Acompanyament emocional individual i grupal.
-Tutories individuals.
-Orientació acadèmica.
-Beca Impulsa
-Plans individualitzats
-Projectes de diversificació curricular (Aula Oberta).
-Contacte permanent amb les famílies via clickedu per fer seguiment de l’alumne/a.
-Entrevistes personalitzades amb les famílies per a compartir i fer seguiment tant curricular com emocional de l’alumne/a.
-Projecte educatiu Intaboo: servei d’assessorament per a l’alumnat mitjançant tallers i formació per als docents per resoldre dubtes i inquietuds que es generen a l’etapa de l’adolescència: ús de les pantalles, feminisme, gènere, relacions sexo-
afectives igualitàries, orientació sexual, problemàtica derivada del consum de drogues, etc.