INNOVACIÓ PEDAGÒGICA

COM TREBALLEM A L’AULA?

La metodologia de treball que utilitzem a secundària es basa en un treball competencial. 

El currículum competencial es basa en el desplegament de les competències bàsiques dels diferents àmbits tant dels associats a les matèries concretes com dels transversals (digital i personal i social). També identifica els continguts clau que contribueixen a desenvolupar cadascuna de les competències.

Les competències de cada àmbit s’organitzen en dimensions i esdevenen els objectius d’aprenentatge de final d’etapa de l’ESO.

Els aprenentatges competencials es caracteritzen perquè es poden utilitzar en contextos diferents, perduren al llarg del temps i permeten resoldre problemes en contextos reals.

L’alumne, en lloc de reproduir el coneixement, l’ha de poder crear, integrar i aplicar en situacions noves. També ha de ser cada vegada més capaç d’aprendre autònomament, la qual cosa implica incorporar l’avaluació al llarg del procés amb finalitat reguladora.

Les metodologies que utilitzem a l’aula per tal de dur a terme les competències són les següents:

  • Aprenentatges a partir de projectes d’àmbit lingüístic, artístic i musical com també social, matemàtic i tecnològic.
  • Desenvolupament de reptes i aprenentatges basats en problemes (ABP).
  • Reflexió,  raonament i comunicació perquè els alumnes prenguin consciència del que aprenen i com ho aprenen.
  • Es parteix de coneixements que s’han assolit per promoure l’ampliació dels aprenentatges que afavoreixen l’autonomia i que l’alumnat es pugui desenvolupar amb diferents ritmes.
  • Partim de contextos propers i/o socialment rellevants que involucren els alumnes i així els resultats són significatius.
  • Treballem amb diferents tipus d’agrupament: individual, en parelles, amb petits grups,.. que afavoreixen la interacció i el diàleg.
  • Utilitzem diferents llenguatges (oral, escrit, gràfic, plàstic, audiovisual,…) per activar la creativitat.
  • Incentivem l’interès de l’alumnat a partir de la investigació i l’experimentació.
  • Promovem que els alumnes transfereixin els seus aprenentatges a noves situacions  i que posin en pràctica els valors i les normes de convivència.
  • Avaluem el procés d’aprenentatge com també el resultat final.