EQUILIBRI ENTRE EL TREBALL SISTEMÀTIC I PER PROJECTES

L’aprenentatge escolar ha de ser útil i competencial per formar persones crítiques, amb opinió pròpia, autònomes i que siguin capaces de resoldre reptes amb cooperació amb els altres. I també hem de tenir en compte que és necessari assolir els coneixements òptims en lectoescriptura, l’expressió escrita i oral, així com la matemàtica, que demanen un treball més sistemàtic.

Comencem la lectoescriptura a I5 amb el mètode PACBAL i durant les etapes de Primària i Secundària reforcem amb professorat o fem grups reduïts d’alumnes per treballar les llengües i les matemàtiques. A més ens dotem d’eines per poder personalitzar el treball de cada alumne en aquests sabers.

Amb els projectes, treballem de manera interdisciplinària i globalitzada integrant els continguts i donant el protagonisme a l’alumnat, fomentant la seva autonomia, potenciant la presa de decisions i compartint els objectius per fer-lo responsable del seu aprenentatge.

Habitualment requereixen del treball en equip, parteixen de contextos reals i tenen en compte els seus interessos o necessitats.

Promouen la participació de toT l’alumnat, ja que es contemplen els diferents ritmes i estils d’aprenentatge per a què puguin donar el màxim dins de les seves possibilitats.

Es té en compte el procés, i no només el resultat final i s’avaluen de manera formativa per fomentar l’autoregulació.