Les competències bàsiques a 4rt d’ESO per sobre la mitjana catalana

Cada any, a 4rt d’ESO, es fan unes proves sobre les competències bàsiques en els àmbits lingüístics de català, castellà i anglès, així com en l’àmbit de matemàtiques i ciència i tecnologia.

Si mirem els resultats d’aquest curs, podem estar molt contents com a escola, ja que els alumnes de l’Escola Rocaprevera ha obtingut uns resultats per sobre la mitjana catalana en tots els àmbits.

Els quatre nivells d’assoliment de la competència són: 

– alt: molt bon domini de la competència i resultats molt per sobre del llindar de superació;
– mitjà-alt: bon domini de la competència i resultats per sobre del llindar de superació;
– mitjà-baix: domini suficient de la competència i resultats dins del llindar de superació;
– baix: no s’assoleix el domini de la competència i el resultat està per sota del llindar de superació.

 

Competència lingüística en català i castellà

En competència lingüística de llengua catalana i castellana s’avalua la capacitat de comprendre diferents tipus de textos, d’interpretar-los i de valorar-los. També s’avalua la capacitat d’expressar-se per escrit amb idees clares i amb correcció lingüística. 

Els resultats globals són superiors respecte a la mitjana de Catalunya i s’apropa a assolir un nivell d’assoliment alt, que la mitjana del país està a un nivell mig.

En català la millora respecte la mitjana és substancial, així com també respecte l’any passat en el mateix centre, malgrat que els resultats llavors ja eren molt bons. En aquest cas, enguany tots els alumnes han demostrat superar el llindar d’assoliment mínim de la competència.

En quan en castellà, el nivell d’assoliment encara més gran, ja que com a mínim s’assoleix un nivell de competència mitjà-alt.

Competència lingüística en anglès

En anglès s’avalua la capacitat d’entendre diferents tipus de textos, orals i escrits i la capacitat d’expressar-se per escrit.

A nivell global, el salt qualitatiu respecte la mitjana catalana és sobretot en el marx de l’assoliment Alt de la competència i en comparació amb l’any passat, que ja era molt bo el resultat, la millora és en el fet que que tots l’alumnat, com a mínim, assoleix un nivell mitjà de la competència en anglès.

Cal destacar l’alt nivell d’assoliment en comprensió oral de l’anglès. I on hi ha marge de millora substancial es en la comprensió escrita, on augmenta tant el nivell mitjà-baix com l’alt, en detriment del mitjà-alt.

Competència cientificotecnològica

En la competència cientificotecnològica s’avalua la capacitat de resoldre problemes, explicar fenòmens naturals i tecnològics, interpretar dades, comprendre la metodologia científica i analitzar i avaluar aplicacions tecnològiques en contextos específics, a partir dels coneixements científics i tecnològics, així com del domini dels processos de l’activitat científica. 

En aquest cas, globalment, respecte el curs passar baixa l’assoliment del nivell Alt, però es redueix en 10 punts l’assoliment Baix i Mitjà-Baix, en benefici del nivell Mitjà-Alt.

El punt fort en la  competència cientificotecnològica és el d’explicar fenòmens naturals i aplicacions tecnològiques utilitzant coneixements científics i tecnològics, on més del 55% dels alumnes assoleixen el nivell Alt, quan l’any passat era del 29% i que enguany a nivell de país la mitjana s’ha situat a poc menys del 20%.

 

Competència matemàtica

En quant a la competència matemàtica, s’avalua la capacitat de comprendre, utilitzar i relacionar nombres, informacions numèriques i aspectes espacials de la realitat. Inclou operacions bàsiques, símbols i formes d’expressió i de raonament matemàtic, situacions i problemes relacionats amb la vida quotidiana. 

Els resultats globals són lleument millors que l’any passat, però amb molta diferència respecte la mitjana catalana.

El gran salt qualitatiu el trobem en la competència d’Espai, forma i mesura, on respecte el curs passat es multiplica per 5 l’assoliment Alt i tots els alumnes superen el llindar mínim de l’assoliment de la competència.

I si comparem les nostres dades amb els centres en l’associació d’escoles que formem part, també trobem que els resultats de la nostra escola també són més alts en tots els àmbits. 

És per tot això que creiem que hem d’estar orgullosos per la tasca feta a l’escola, ja que aquests resultats són fruit de tot el trajecte fet des d’infantil fins a 4rt d’ESO.