Dia Mundial de la Poesia 2020

Des de 1999 la UNESCO celebra el 21 de març el Dia Mundial la Poesia. Aquest és un dia per apropar aquest tipus de literatura a tothom i per valorar el seu paper indispensable en l’alfabetització i l’estima per la literatura, especialment pels nens i nenes. Per aquest motiu, i seguint l’exemple de l’Institució de les Lletres Catalanes, l’Escola Rocaprevera vol animar el confinament de les nostres famílies amb poesia.

Al llarg del dia anirem compartint postals poètiques en diferents idiomes perquè les gaudiu i les llegiu a casa. De la mateixa manera, us animem a enviar-nos els versos o llibres que més un hagin tocat. Fins i tot potser algú s’anima a recitar un poema? Fem d’aquest dia una gran celebració de la literatura i de la poesia!

A continuació us deixem enllaços interessants per saber més sobre aquest dia.

https://cultura.gencat.cat/ca/ilc/programes/dia-mundial-de-la-poesia/dmp-2020/

https://www.un.org/es/observances/world-poetry-day

SNAPPET

De 1r a 6è de primària, utilitzem el mètode Snappet, que consisteix en l’ús d’una tauleta individual per cada alumne per reforçar els continguts en les àrees de llengües i matemàtiques.

Aquest mètode, que està basat en el currículum, permet realitzar activitats mecàniques d’una manera més motivadora. D’aquesta manera els alumnes poden fer una gran quantitat d’exercicis per entendre i consolidar els continguts treballats a l’aula. A partir d’aquests exercicis, l’Snappet s’adapta al nivell de cada alumne proposant tasques més senzilles o més complexes segons el ritme de l’alumnat, aconseguint així la personalització de l’aprenentatge.

Aquest mètode permet a l’alumnat ser responsable i conscient dels seus errors, per mitjà de l’auto correcció dels exercicis, i permet un control i seguiment a temps real de l’activitat per part del professorat per mitjà de l’ordinador, actuant en cada cas si és necessari.

 

ROBÒTICA ER, MOLT MÉS QUE ROBÒTICA

Fa 4 anys que vam iniciar la robòtica a l’escola i es fa des de P4 a 2n d’ESO. És una àrea per on passa tot l’alumnat del centre i vol potenciar les habilitats STEAM i les vocacions científiques. Es presenta a partir de reptes o situacions en què els alumnes han d’anar superant en diferents fases: investigació, muntatge, anàlisi de l’assaig-error, programació i comunicació… Potenciant el treball en equip, l’empoderament dels alumnes i el llenguatge de la programació, és per tot això que en diem molt més que robòtica.

Entenem la robòtica educativa com una eina que fem servir perquè l’alumnat comenci a construir màquines simples, en unes primeres edats, per poder anar cada vegada construint màquines més complexes, posteriorment poder-les motoritzar i finalment programar-les.

Utilitzem les Beebots i les màquines molt senzilles de LEGO pels més petits, l’Scratch, les makey-makey, els Ozobots i les màquines simples i motoritzades LEGO i els robots LEGO WEDO 2.0 per primària i els Mindstorms i les plaques Micro:bit per secundària.

 

PACBAL: Prova d’Avaluació dels Components Bàsics de l’Aprenentatge de la Lectura

Què és? El PACBAL és un instrument d’avaluació que mesura el grau d’èxit amb què un/a nen/a progressa en aquelles habilitats que estan a la base de la lectura primerenca. Els alumnes treballen a través d’un conjunt de lectures organitzades per nivells (P-5, Primer i Segon).

A partir d’una avaluació inicial es confeccionen els diferents grups i es seleccionen les lectures per a cada nivell.

Les diverses àrees que s’avaluen són:

 • La consciència fonològica
 • El principi alfabètic
 • La lectura de paraules (amb i sense sentit)
 • La fluïdesa lectora
 • La comprensió lectora
 • El vocabulari

Com ho fem? Cada dia al matí, durant mitja hora, es formen petits grups homogenis de lectura en diferents espais de l’escola de manera que els lectors se situen a la seva zona de confort.

Com s’avalua? Al final de cada trimestre s’avalua individualment el progrés de cada alumne per tal de detectar quin grau i suport específic necessita per a poder millorar les seves competències.

 

ESCOLA MULTILINGÜE

Anglès:

L’anglès és la llengua vehicular a l’aula i es treballa a partir de metodologies innovadores i competencials.

A la nostra escola aprenem anglès des de P2 fins a 4t d’ESO.

L’anglès està present en altres matèries curriculars no lingüístiques de manera que els alumnes estan exposats a la llengua estrangera durant més hores:

A més a més, es crea un ambient immersiu en els espais escolars i amb la col·laboració d’altres matèries.

Els alumnes que ho desitgen poden ampliar les hores dedicades a l’aprenentatge de l’anglès amb hores d’activitat extraescolar a partir de les 5 de la tarda.

Per potenciar l’ús de la llengua fora de l’aula, organitzem activitats com:

Francès

La proximitat geogràfica amb França fa que s’ofereixi una segona llengua estrangera a partir dels 8 anys. Així, tots els alumnes cursen francès des de 3r de primària i fins a 2n d’ESO. A 3r i 4t d’ESO la matèria esdevé optativa, enfocada per a aquells alumnes amb un perfil més lingüístic que fins i tot podran optar a cursar un batxibac.

Des d’un principi, apostem per una metodologia lúdica amb la qual els alumnes gaudeixen aprenent a partir de jocs, petites representacions teatrals, cançons, poemes… D’aquesta manera es fomenta la comprensió i expressió oral del francès.

Per potenciar l’ús de la llengua fora de l’aula, organitzem activitats com:


DIPLOMA DUAL (HIGH SCHOOL DIPLOMA)

Què és?

El Diploma Dual és el programa oficial de convalidació internacional que permet a l’alumnat obtenir dues titulacions simultànies: el títol de Batxillerat i l’American High School Diploma. Quan acaben els estudis, els estudiants del Diploma Dual assoleixen exactament la mateixa titulació que els estudiants dels Estats Units en acabar la High School.

Aquest programa es pot oferir gràcies al conveni signat de l’Escola Rocaprevera amb la xarxa de centres educatius concertats americans d’Academica, que a més, permet oferir uns preus més econòmics per a les famílies de l’escola.

Com es treballa?

El programa es desenvolupa totalment en llengua anglesa, però va molt més enllà de l’aprenentatge de l’idioma. Els alumnes pensen i treballen en anglès i es poden comunicar diàriament amb professors nadius, participen en Live Sessions amb altres companys i, en definitiva, es defensen autònomament en anglès, la qual cosa augmenta la seva confiança i destresa.

Aquest programa té 3 objectius principals:

– Immersió Lingüística, ja que totes les assignatures i les relacions amb els professors s’estableixen en anglès des del primer moment, adquirint un nivell bilingüe avançat.

– Immersió tecnològica, a través del domini del maneig de les tecnologies més avançades d’aprenentatge digital.

– Immersió personal, ja que l’alumne adquireix responsabilitat i maduresa a l’hora de treballar, un alt nivell d’autonomia, aprenentatge de la gestió del temps, capacitat d’adaptació i flexibilitat per treballar en entorns diferents i multiculturals.

Quines matèries s’hi cursen?

El Diploma Dual és possible perquè el sistema educatiu nord-americà avalua l’alumnat per coneixements i capacitats. Sota aquest concepte, per obtenir l’American High School Diploma, l’alumnat del Diploma Dual no ha d’estudiar una mateixa assignatura (matemàtiques, física, literatura…) dues vegades, en anglès i català, sinó tan sols les matèries específiques dels Estats Units mentre que la resta se li convaliden.

En el cas dels alumnes de l’Escola Rocaprevera, com que no cursaran el batxillerat al centre, les assignatures que quedin per cursar del High School Diploma es faran sota el paraigües de la nostra escola, és a dir que seran alumnes del diploma americà com a Escola Rocaprevera, així que no hi ha cap problema en acabar aquests estudis més enllà de l’ESO.

Les matèries que es cursen online són  6 matèries, i d’aquestes 6, 4 són obligatòries i 2 són optatives i es poden fer en 4 anys o menys, si es desitja.

Trobareu un vídeo explicatiu en el següent enllaç.

Centre preparador títols oficials Cambridge

Som centre preparador dels exàmens oficials de Cambridge. La nostra escola ofereix la possibilitat als alumnes d’examinar-se d’aquests exàmens.

INNOVACIÓ PEDAGÒGICA

COM TREBALLEM A L’AULA?

La metodologia de treball que utilitzem  a secundària es basa en un treball competencial. 

El currículum competencial es basa en el desplegament de les competències bàsiques dels diferents àmbits tant dels associats a les matèries concretes com dels transversals (digital i personal i social). També identifica els continguts clau que contribueixen a desenvolupar cadascuna de les competències.

Les competències de cada àmbit s’organitzen en dimensions i esdevenen els objectius d’aprenentatge de final d’etapa de l’ESO.

Els aprenentatges competencials es caracteritzen perquè es poden utilitzar en contextos diferents, perduren al llarg del temps i permeten resoldre problemes en contextos reals.

L’alumne, en lloc de reproduir el coneixement, l’ha de poder crear, integrar i aplicar en situacions noves. També ha de ser cada vegada més capaç d’aprendre autònomament, la qual cosa implica incorporar l’avaluació al llarg del procés amb finalitat reguladora.

Les metodologies que utilitzem a l’aula per tal de dur a terme les competències són les següents:

 • Aprenentatges a partir de projectes d’àmbit lingüístic, artístic i musical com també social, matemàtic i tecnològic.
 • Desenvolupament de reptes i aprenentatges basats en problemes (ABP).
 • Reflexió,  raonament i comunicació perquè els alumnes prenguin consciència del que aprenen i com ho aprenen.
 • Es parteix de coneixements que s’han assolit per promoure l’ampliació dels aprenentatges que afavoreixen l’autonomia i que l’alumnat es pugui desenvolupar amb diferents ritmes.
 • Partim de contextos propers i/o socialment rellevants que involucren els alumnes i així els resultats són significatius.
 •  Treballem amb diferents tipus d’agrupament: individual, en parelles, amb petits grups,.. que afavoreixen la interacció i el diàleg.
 • Utilitzem diferents llenguatges (oral, escrit, gràfic, plàstic, audiovisual,…) per activar la creativitat.
 • Incentivem l’interès de l’alumnat a partir de la investigació i l’experimentació.
 • Promovem que els alumnes transfereixin els seus aprenentatges a noves situacions  i que posin en pràctica els valors i les normes de convivència.
 • Avaluem el procés d’aprenentatge com també el resultat final.

AMBIENTS

Tal i com descriu el curriculum del 2n Cicle d’Educació Infantil, els ambients d’aprenentatge representen una organització on l’infant es converteix en el constructor del seu propi aprenentatge a partir del joc, la investigació i les relacions amb els companys explorant amb llibertat segons els seus interessos i motivacions (Currículum i orientacions. Educació infantil, segon cicle).

Durant dues tardes a la setmana, els infants de P2, P3, P4 i P5 treballen conjuntament en quatre ambients d’aprenentatge diferenciats: el de llenguatges, el d’art i creativitat, el de llum i foscor, i el de construccions i matemàtica. El fet de barrejar infants de diferents edats ens permet fomentar l’aprenentatge entre iguals, així com l’ajuda mútua, la cooperació i el respecte.

A cada espai els infants poden gaudir de propostes lliures i obertes, adaptades a diferents nivells, de manera que cadascú pot escollir aquella que més s’adapta a les seves necessitats. L’objectiu és que els infants puguin aprendre, desenvolupar-se i relacionar-se a través de l’experimentació i l’exploració. Tanmateix, l’experiència no es limita a la manipulació, sinó que ve acompanyada de la reflexió individual i compartida.

2.0 WEB

Les eines TIC (tecnologies de la informació i la comunicació) han d’estar presents a les aules si volem que els nostres alumnes estiguin connectats a l’entorn i al món.
Ser una escola 2.0 va molt més enllà de tenir un ordinador portàtil per cada alumne/a a l’aula, és una eina molt potent que ens ofereix molts avantatges en el procés d’aprendre: la motivació, l’interès, el desenvolupament de la iniciativa i saber escollir i seleccionar la informació. Ens permet tenir una major comunicació alumnes-mestres i fer un aprenentatge molt més cooperatiu.
L’alumnat té un accés a recursos amb simulacions i a un entorn educatiu molt ampli. El professorat té una personalització del procés ensenyament-aprenentatge en tot moment, respectant ritmes de treball i desenvolupant hàbits de recerca bàsics en el procés d’anar construint coneixement.
A mitjans de curs de 6è de Primària s’entrega a tots els alumnes un correu electrònic personal amb el domini @rocaprevera.cat. Automàticament tenen accés a tots els serveis de Google: Gmail, Drive, Calendar, Youtube, Classroom… Aquest darrer, molt utilitzat en l’etapa d’ESO, permet a professorat i alumnat disposar d’una plataforma digital on guardar material d’aula, realitzar entregues, correccions on-line, amb la facilitat i practicitat que l’aplicació ofereix.

A l’escola Rocaprevera s’utilitza el recurs digital com una eina més per poder aprendre:
● iPads i tauletes digitals a infantil i primària com a recurs pedagògic a l’aula.
● Chromebooks i ordinadors portàtils personals a l’ESO
● Robòtica educativa a infantil, primària i primer cicle de l’ESO, dins l’horari lectiu. Participen a la First Lego League cicle mitjà i 2n ESO.
● TIC a primària (plataforma en línia CODE)
● Plataformes editorials: Sciencebits.
● Pissarres digitals.
● Plataforma de comunicació “ClickEdu” per a pares, alumnes i mestres.
● Participació en projectes telemàtics.
● Eines Google Education amb la comunitat @rocaprevera.cat

TREBALLEM PER PROJECTES

L’aprenentatge escolar ha de ser útil i competencial per formar persones crítiques, amb opinió pròpia, autònomes i que siguin capaces de resoldre reptes amb cooperació amb els altres.

Per això, amb els projectes, treballem de manera interdisciplinària i globalitzada integrant els continguts i donant el protagonisme a l’alumnat, fomentant la seva autonomia, potenciant la presa de decisions i compartint els objectius per fer-lo responsable del seu aprenentatge.

Habitualment requereixen del treball en equip, parteixen de contextos reals i tenen en compte els seus interessos o necessitats.

Promouen la participació de tots l’alumnat, ja que es contemplen els diferents ritmes i estils d’aprenentatge per a què puguin donar el màxim dins de les seves possibilitats.

Es té en compte el procés, i no només el resultat final i s’avaluen de manera formativa per fomentar l’autoregulació.

TREBALLEM ELS 17 OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

Des de l’escola Rocaprevera caminem cap a l’assoliment dels 17 objectius de desenvolupament sostenible proposats per les Nacions Unides, en el marc de la implantació de l’Agenda 2030.
En tots els àmbits curriculars de l’escola es despleguen aquests objectius.

 Les temàtiques que aborden van des de la pobresa, la fam, la pau, la salut, l’educació, les desigualtats, la inclusió, la prosperitat econòmica, la protecció del planeta, la lluita contra el canvi climàtic, les ciutats i els territoris, l’energia, el consum i la producció sostenibles i la governança.

Al llarg del curs 2019/20 actualitzem el PES (Pla d’educació per a la sostenibilitat) de l’escola tenint en compte aquests objectius. D’aquesta manera abordem els diferents aspectes de la problemàtica actual des de qualsevol àmbit curricular del centre.