INNOVACIÓ PEDAGÒGICA

COM TREBALLEM A L’AULA?

La metodologia de treball que utilitzem a secundària es basa en un treball competencial. 

El currículum competencial es basa en el desplegament de les competències bàsiques dels diferents àmbits tant dels associats a les matèries concretes com dels transversals (digital i personal i social). També identifica els continguts clau que contribueixen a desenvolupar cadascuna de les competències.

Les competències de cada àmbit s’organitzen en dimensions i esdevenen els objectius d’aprenentatge de final d’etapa de l’ESO.

Els aprenentatges competencials es caracteritzen perquè es poden utilitzar en contextos diferents, perduren al llarg del temps i permeten resoldre problemes en contextos reals.

L’alumne, en lloc de reproduir el coneixement, l’ha de poder crear, integrar i aplicar en situacions noves. També ha de ser cada vegada més capaç d’aprendre autònomament, la qual cosa implica incorporar l’avaluació al llarg del procés amb finalitat reguladora.

Les metodologies que utilitzem a l’aula per tal de dur a terme les competències són les següents:

  • Aprenentatges a partir de projectes d’àmbit lingüístic, artístic i musical com també social, matemàtic i tecnològic.
  • Desenvolupament de reptes i aprenentatges basats en problemes (ABP).
  • Reflexió,  raonament i comunicació perquè els alumnes prenguin consciència del que aprenen i com ho aprenen.
  • Es parteix de coneixements que s’han assolit per promoure l’ampliació dels aprenentatges que afavoreixen l’autonomia i que l’alumnat es pugui desenvolupar amb diferents ritmes.
  • Partim de contextos propers i/o socialment rellevants que involucren els alumnes i així els resultats són significatius.
  • Treballem amb diferents tipus d’agrupament: individual, en parelles, amb petits grups,.. que afavoreixen la interacció i el diàleg.
  • Utilitzem diferents llenguatges (oral, escrit, gràfic, plàstic, audiovisual,…) per activar la creativitat.
  • Incentivem l’interès de l’alumnat a partir de la investigació i l’experimentació.
  • Promovem que els alumnes transfereixin els seus aprenentatges a noves situacions  i que posin en pràctica els valors i les normes de convivència.
  • Avaluem el procés d’aprenentatge com també el resultat final.

AMBIENTS

Tal i com descriu el curriculum del 2n Cicle d’Educació Infantil, els ambients d’aprenentatge representen una organització on l’infant es converteix en el constructor del seu propi aprenentatge a partir del joc, la investigació i les relacions amb els companys explorant amb llibertat segons els seus interessos i motivacions (Currículum i orientacions. Educació infantil, segon cicle).

Durant una tarda a la setmana, els infants de I2, I3, I4 i I5 treballen conjuntament en cinc ambients d’aprenentatge diferenciats: el de teatre i llenguatge, el d’art i creativitat, el de llum i foscor, el de construccions i matemàtiques i el de ciència i manipulació. Els alumnes escullen a quin ambient volen anar i hi van durant dues setmanes. Un cop passats els quinze dies, tornen a escollir un altre ambient i així fins que passen per tots. El fet de barrejar infants de diferents edats ens permet fomentar l’aprenentatge entre iguals, així com l’ajuda mútua, la cooperació i el respecte.

A cada espai els infants poden gaudir de propostes lliures i obertes, adaptades a diferents nivells, de manera que cadascú pot escollir aquella que més s’adapta a les seves necessitats. L’objectiu és que els infants puguin aprendre, desenvolupar-se i relacionar-se a través de l’experimentació i l’exploració. Tanmateix, l’experiència no es limita a la manipulació, sinó que ve acompanyada de la reflexió individual i compartida.

2.0 WEB

Les eines TIC (tecnologies de la informació i la comunicació) han d’estar presents a les aules si volem que els nostres alumnes estiguin connectats a l’entorn i al món.
Ser una escola 2.0 va molt més enllà de tenir un ordinador portàtil per cada alumne/a a l’aula, és una eina molt potent que ens ofereix molts avantatges en el procés d’aprendre: la motivació, l’interès, el desenvolupament de la iniciativa i saber escollir i seleccionar la informació. Ens permet tenir una major comunicació alumnes-mestres i fer un aprenentatge molt més cooperatiu.
L’alumnat té un accés a recursos amb simulacions i a un entorn educatiu molt ampli. El professorat té una personalització del procés ensenyament-aprenentatge en tot moment, respectant ritmes de treball i desenvolupant hàbits de recerca bàsics en el procés d’anar construint coneixement.
A primària s’entrega a tots els alumnes un correu electrònic personal amb el domini @rocaprevera.cat. Automàticament tenen accés a tots els serveis de Google: Gmail, Drive, Calendar, Youtube, Classroom… Aquest darrer, molt utilitzat en l’etapa d’ESO, permet a professorat i alumnat disposar d’una plataforma digital on guardar material d’aula, realitzar entregues, correccions on-line, amb la facilitat i practicitat que l’aplicació ofereix.

A l’escola Rocaprevera s’utilitza el recurs digital com una eina per aprofundir en l’aprenentatge personalitzat de cada alumne, la seva autonomia i responsabilitat.

● Tallers per un ús responsable d’Internet, mòbil i Xarxes Socials. Prohibició de l’ús particular del mòbil al centre.
● Tauletes digitals i Chromebooks a primària com a recurs pedagògic a l’aula.
● Chromebooks i ordinadors portàtils personals a l’ESO
● Robòtica educativa a infantil, primària i primer cicle de l’ESO, dins l’horari lectiu. Participen a la First Lego League cicle mitjà i 2n ESO.
● TIC a primària (plataforma en línia CODE)
● Plataformes editorials: Sciencebits, Dictapp, Legiland, Ta-Tum…
● Pissarres digitals.
● Plataforma de comunicació “ClickEdu” per a pares, alumnes i mestres.
● Participació en projectes telemàtics.
● Eines Google Education amb la comunitat @rocaprevera.cat

EQUILIBRI ENTRE EL TREBALL SISTEMÀTIC I PER PROJECTES

L’aprenentatge escolar ha de ser útil i competencial per formar persones crítiques, amb opinió pròpia, autònomes i que siguin capaces de resoldre reptes amb cooperació amb els altres. I també hem de tenir en compte que és necessari assolir els coneixements òptims en lectoescriptura, l’expressió escrita i oral, així com la matemàtica, que demanen un treball més sistemàtic.

Comencem la lectoescriptura a I5 amb el mètode PACBAL i durant les etapes de Primària i Secundària reforcem amb professorat o fem grups reduïts d’alumnes per treballar les llengües i les matemàtiques. A més ens dotem d’eines per poder personalitzar el treball de cada alumne en aquests sabers.

Amb els projectes, treballem de manera interdisciplinària i globalitzada integrant els continguts i donant el protagonisme a l’alumnat, fomentant la seva autonomia, potenciant la presa de decisions i compartint els objectius per fer-lo responsable del seu aprenentatge.

Habitualment requereixen del treball en equip, parteixen de contextos reals i tenen en compte els seus interessos o necessitats.

Promouen la participació de toT l’alumnat, ja que es contemplen els diferents ritmes i estils d’aprenentatge per a què puguin donar el màxim dins de les seves possibilitats.

Es té en compte el procés, i no només el resultat final i s’avaluen de manera formativa per fomentar l’autoregulació.

TREBALLEM ELS 17 OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

Des de l’escola Rocaprevera caminem cap a l’assoliment dels 17 objectius de desenvolupament sostenible proposats per les Nacions Unides, en el marc de la implantació de l’Agenda 2030.
En tots els àmbits curriculars de l’escola es despleguen aquests objectius.

 Les temàtiques que aborden van des de la pobresa, la fam, la pau, la salut, l’educació, les desigualtats, la inclusió, la prosperitat econòmica, la protecció del planeta, la lluita contra el canvi climàtic, les ciutats i els territoris, l’energia, el consum i la producció sostenibles i la governança.

Al llarg del curs 2019/20 actualitzem el PES (Pla d’educació per a la sostenibilitat) de l’escola tenint en compte aquests objectius. D’aquesta manera abordem els diferents aspectes de la problemàtica actual des de qualsevol àmbit curricular del centre.

EDUCACIÓ EMOCIONAL

Aristòtil ja deia “Educar la ment sense educar el cor, no és educació en absolut”.
La Llei d’Educació de Catalunya, en el seu article 3 diu “Els alumnes tenen dret a rebre una educació integral, orientada al ple desenvolupament de la personalitat, amb respecte als principis democràtics de convivència i als drets i les llibertats fonamentals”
L’educació integral, té com a pilar fonamental el desenvolupament de la persona des de tots els aspectes. L’alumne, és una persona en procés de creixement, que està aprenent i modelant la seva personalitat i els seus valors personals en funció de les seves capacitats, experiències, els seus models i les seves interaccions amb el món.
L’escola, no pot deixar de banda el benestar emocional de l’alumnat, perquè és el pilar fonamental, és la base sobre el qual construirà el seu recorregut. Reconèixer, expressar i gestionar les emocions és un treball fonamental per afavorir una bona autoestima, millorar el rendiment acadèmic, facilitar les relacions personals i socials i en definitiva per aconseguir un benestar general. A més a més, una bona gestió de les emocions serà també una bona eina en la prevenció del bullying
Amb aquest objectiu, des de l’inici de l’escolaritat i en totes les etapes, a l’escola treballem l’educació emocional i els valors.
Considerem necessari, per poder avançar com a societat, que des de l’escola eduquem en el coneixement propi i dels altres i també l’entorn que ens envolta. Eduquem el sentit crític i el compromís social.
Vivim en una societat en la que costa parar i pensar que ens passa i com ens sentim. És necessari ser el millor, destacar, fer moltes coses, moltes vegades sense saber el perquè…..
És molt important que els alumnes sàpiguen escoltar-se a sí mateixos. Que puguin identificar i expressar els sentiments i les emocions que senten. Els hi puguin posar nom i siguin conscients que tenen dret a sentir el què senten gestionant adequadament aquestes emocions: controlar la ràbia, conèixer la por, ser una persona empàtica, acceptar els errors, tenir una bona autoestima,…
Per poder fer aquest treball, l’escola ha de ser un entorn “protegit”, on l’alumnat se senti segur per expressar-se i on trobi els espais i els mestres que li facilitin la comunicació i puguin establir vincles de confiança

Per treballar l’educació emocional, utilitzem diferents recursos en funció de l’etapa amb la que estem treballant. Partim de contes, vídeos i pel•lícules, dinàmiques o simplement accions de la vida quotidiana.
Les dinàmiques grupals però, és la metodologia més utilitzada i diferencial, ja que permet que l’alumnat pugui experimentar de forma vivencial les seves emocions i es pugui expressar i fluir el seu ritme. Permet “sentir” en primera persona aquella emoció i parar, expressar i aprendre a gestionar-la.

EDUCAR ÉS ACOMPANYAR

Per tal d’aconseguir èxit educatiu és important que l’escola ofereixi suport personalitzat a l’alumnat. Un acompanyament basat en el suport emocional, l’escolta, la transmissió de confiança i educant des del respecte. Acompanyar en el coneixement però també en la construcció vital com a persona.

Aquest acompanyament educatiu s’ha de produir principalment en el si de la família però també ha de ser un element cabdal a l’escola, en aquest sentit s’orienta, es tutoritza, es mostren referents, es senyalen opcions possibles i es genera autoconfiança cap a cadascun dels /les alumnes i cada grup d’alumnes, no només des de la individualitat sinó com a membre de tota la comunitat escolar i com a persona que forma part d’una societat.

L’acompanyament és a la nostra escola un element transversal en tot el currículum i alhora dona sentit en la tasca com a docent, tutor/a i en la mateixa direcció del centre.

Tothom necessita ser acompanyat amb més o menys intensitat en el seu procés educatiu per poder afrontar els diferents reptes que la vida li anirà presentant i poder reforçar l’autoestima.
A l’escola Rocaprevera aquest acompanyament esdevé una prioritat i ho treballem des de diferents vessants:

-Educació en valors
-Acompanyament emocional individual i grupal.
-Tutories individuals.
-Orientació acadèmica.
-Beca Impulsa
-Plans individualitzats
-Projectes de diversificació curricular (Aula Oberta).
-Contacte permanent amb les famílies via clickedu per fer seguiment de l’alumne/a.
-Entrevistes personalitzades amb les famílies per a compartir i fer seguiment tant curricular com emocional de l’alumne/a.
-Projecte educatiu Intaboo: servei d’assessorament per a l’alumnat mitjançant tallers i formació per als docents per resoldre dubtes i inquietuds que es generen a l’etapa de l’adolescència: ús de les pantalles, feminisme, gènere, relacions sexo-
afectives igualitàries, orientació sexual, problemàtica derivada del consum de drogues, etc.

L’ESCOLA ROCAPREVERA PARTICIPA DE NOU A LA FIRST LEGO LEAGUE

La temàtica d’enguany girava sobre el creixement de les ciutats del futur
Jaume Caelles: “compartir amb la resta d’equips opinions sobre els robots d’igual a igual és una experiència única pels alumnes”.

El passat dissabte 29 de febrer, es va celebrar a la UVic una nova edició de la First Lego League. L’Escola Rocaprevera hi va participar amb alumnes de cicle mitjà de primària, 3er i 4rt i alumnes de 2n d’ESO.
La First Lego League planteja un repte, un tema a investigar, enguany era el City Shaper, per ESO, girant tot a l’entorn de com creixeran les ciutats del futur, buscant millors entorns i edificis, a partir de les tecnologies que tenim, i el Boomtown Build per primària, la categoria Junior, que passa per crear un edifici on sigui més fàcil i agradable viure i també conviure amb els altres. Els equips Junior no competeixen, presenten davant d’un jurat i del públic assistent la realització d’una maqueta i un pòster de com l’han realitzada.
Llavors els alumnes assumeixen diferents tasques actuant en equip, desenvolupant i presentant un projecte científic sobre una temàtica presentada a nivell internacional. A més, han de dissenyar un robot i programar-lo, per superar unes missions en un terreny de joc, també internacional i relacionat amb el repte. Els equips tenen tres rondes de competició on es dóna punts per assolir unes missions.
També hi ha el pòster de valors, on s’expliquen els valors d’equip, inclusió, cooperació i innovació.
Per l’edició d’enguany, l’Escola Rocaprevera ha rebut la visita de Pep Valls, cap del gabinet EVVO i creador del Superlab, un supermercat del futur, a través del qual els alumnes van entendre com les noves tecnologies poden ajudar a la nostra vida. També es va fer una videoconferència amb l’Ester Coma, arquitecta i creadora de la primera casa que genera més energia de la que consumeix, i també es va intercanviar correus electrònics amb en el neuropsicòleg David Bueno.
Per Jaume Caelles, director pedagògic de l’Escola Rocaprevera i responsable del projecte de la First Lego League a l’escola, el fet de presentar un projecte científic davant un auditori i un jurat tècnic de la temàtica treballada, que et pregunta tècnicament, “representa una d’aquelles situacions d’aprenentatge competencials i reals tan importants, que són el futur de l’educació”, una d’aquelles situacions que es busca com a escola “perquè els nostres alumnes puguin créixer” afegeix Caelles.
Finalment, el director pedagògic conclou que “la riquesa i el fet de compartir amb la resta d’equips i intercanviar opinions sobre els robots i projectes científics és una experiència única pels alumnes”.

UN CARNAVAL OLÍMPIC A L’ESCOLA ROCAPREVERA

El Carnaval va portar les Olimpíades a l’Escola Rocaprevera, seguint el projecte d’escola d’aquest curs. Futbolistes americans, genets, regatistes, boxejadors, esgrimistes, jugadors de goalball i hoquei sobre gel, maratonians de fa un segle, voluntàries i grecs clàssics, dels que van crear els jocs olímpics, van gaudir de la Rua als carrers dels voltants de l’escola i de la festa amb les famílies.
Durant tota la setmana, es van complir les ordres de Sa Majestat Carnestoltes: un dia es va portar un peluix, un altre un pentinat estrafolari i finalment les nenes es van vestir d’homenots i els nens de senyoretes.

L’ESCOLA ROCAPREVERA OFEREIX EL DIPLOMA DUAL AMB L’AMERICAN HIGH SCHOOL DIPLOMA

El passat dimarts dia 3 de març es va presentar a l’Escola Rocaprevera el programa de Diploma Dual, que permet treure el títol de batxillerat i alhora tenir l’American High School Diploma, el batxillerat americà.
Aquest programa es pot ofertar gràcies al conveni signat de l’Escola Rocaprevera amb la xarxa centres educatius concertats americans Academica, que a més permet oferir uns preus més econòmics per les famílies de l’escola.
Aquest programa té 3 objectius principals:
– Immersió Lingüística, ja que totes les assignatures i les relacions amb els professors s’estableixen en anglès des del primer moment, adquirint un nivell bilingüe avançat.
– Immersió tecnològica, a través del domini del maneig de les tecnologies més avançades d’aprenentatge digital.
– Immersió personal, ja que l’alumne adquireix responsabilitat i maduresa a l’hora de treballar, un alt nivell d’autonomia, aprenentatge de la gestió del temps, capacitat d’adaptació i flexibilitat per treballar en entorns diferents i multiculturals.
I com és possible aconseguir aquesta titulació americana, alhora que es cursen els estudis a Catalunya? Doncs a partir de la possibilitat de convalidació d’assignatures, que permet obtenir el High School Diploma cursant sis assignatures i prou, que es poden fer en quatre anys, o si es desitja, en menys.
En el cas dels alumnes del Rocaprevera, com que no cursaran el batxillerat al centre, les assignatures que quedin per cursar del High School Diploma es faran sota el paraigües de la nostra escola, és a dir que seran alumnes del diploma americà com a Escola Rocaprevera, així que no hi ha cap problema en acabar aquests estudis més enllà de l’ESO.
Per Carme Pratdesaba, representant d’Academica Corporation que va fer la presentació a pares d’ESO de l’escola, el Diploma Dual “permet fer una immersió en l’anglès i en l’educació americana molt més econòmic que no pas fer una estada als EEUU”, a més d’aconseguir una titulació oficial.
S’ha de passar una prova de nivell d’anglès, per assegurar d’una base solvent de la llengua anglesa per poder tirar endavant aquests estudis.  Per Lina Colomer, coordinadora del Programa de Batxillerat Dual i que farà un seguiment dels alumnes, per matricular-se en aquest programa cal “un cert coneixement d’anglès, motivació i voluntat de viure un repte de conèixer una nova cultura i una nova educació“.
Per altra banda, Fina Farrés, cap d’estudis d’ESO, aquest programa permet “obrir la porta a tenir una titulació acadèmica americana que permet tenir més mèrits per encarar una formació universitària als EE.UU“.

Si es vol rebre més informació sobre el Programa de Diploma Dual o les condicions econòmiques pels alumnes de l’Escola Rocaprevera, envieu un correu electrònic a secretaria@rocaprevera.cat.